Pytania i odpowiedzi na temat programowania

Dlaczego używamy return? (python) w jakich sytuacjach to byłoby pomocne?
Jest to program do drukowania tekstu z każdym słowem zaczynającym się od wielkiej litery, niezależnie od sposobu wprowadzania. Więc moje pytanie brzmi, dlaczego używamy tu return : def format_name(f_name, l_name): formatted_f_name = f_name.title() formatted_l_name = l_name.title() return f"{formatted_f_name}{formatted_l_name}" print(format_name("ABcDeF", "Xy")) kiedy mogę po prostu zrobić to : def format_name(f_name, l_name): formatted_f_name = f_name.title() formatted_l_name = l_name.title() print(f"{formatted...
python return
2021-11-24 06:53:47
Jak skonfigurować magazyn metryki esrally w taki sposób, aby meta-część rally-metryki - * mogła nagrywać wyniki każdego żądania
Używam repozytorium danych do zapisywania wyników esrally. Niektóre z moich wyników, "meta" zawiera w sobie "wziął" każdego żądania: "meta": { "plugins": [ "vector" ], "attribute_xpack.installed": "true", "source_revision": "053779d", "distribution_version": "6.3.2", "distribution_flavor": "default", "index": "trademark_multi", "took"...
elasticsearch return
2021-11-24 06:53:44
pobierz datę i czas za pomocą wyrażenia cron w golang
obecnie szukam rozwiązania czasem teraz u mnie jest to wyrażenie cron time := '0 3,10,16,22 * * ?' i muszę przeanalizować to na datę i porównać, aby uzyskać wynik moim celem jest, aby uzyskać dane o czasie z zmiennej tymczasowej i porównać je jeśli czas nie jest między 00:00 i 00:06, to zwraca wartość bool false rozumiem, że dla porównania mogę użyć oferta if, ale jak rozebrać to wyrażenie cron i przekształcić go w rozwiązanie dla datę, dopóki nie znaleziono. ja czasami czytam pakiet cron w godoc i jak na razie nie znajduję go, może być, że coś mi umknęło? każde rozwiąz...
cron go time
2021-11-24 06:53:39
Czy można zastąpić wartość komórki w pliku csv za pomocą grep,sed lub innego
Napisałem następujące polecenie #!/bin/bash awk -v value=$newvalue -v row=$rownum -v col=1 'BEGIN{FS=OFS=","} NR==row {$col=value}1' "${file}".csv >> temp.csv && mv temp.csv "${file}".csv Przykład wprowadzania pliku.csv Header,1 Field1,Field2,Field3 1,ABC,4567 2,XYZ,7890 Kojący $newvalue=3 ,$rownum=4 i col=1, wtedy powyższy kod zastąpi: Wymagana Wydajność Header,1 Field1,Field2,Field3 1,ABC,4567 3,XYZ,7890 Tak więc, jeśli wiem wiersza i kolumny, czy można wymienić określoną wartość za pomocą grep, sed? Edit1: w Polu 3 zawsze...
bash csv git-bash linux
2021-11-24 06:52:47
jak zrobić tablicę typów danych(obiekt) ściśle równe (===) w JavaScript
W mojej aplikacji muszę zrobić dwa rodzaje danych z tablicy(jeden-każdy [], a drugi-liczba[]) równych, przy użyciu ściśle równe. mój kod wygląda tak: .składnik.ts if (categoryIds === PhysicalPackageConst.nrtPatchCategory){ this.materialTypes = PhysicalPackageConst.nrtPatchMaterialType; categoryIds = []; } W powyższym warunkiem if on wyświetlany jako fałsz, jeśli robię to tak: ===(jeśli używam==, to pokazuje dane(true), ale nie dla ===) pakiet.stała.ts export const PhysicalPackageConst = { nrtGumCategory : [29], nrtPat...
angular javascript operators typescript
2021-11-24 06:52:46
Dlaczego pętla For w języku java daje różne wyniki, jeśli umieścimy spacji w instrukcji print, a następnie ustawcie zmienną
public class Countingtable { public static void main(String[] args) { // write a program to count/increase a number by 2 everytime. int number1; for (number1 = 2; number1 <= 20; number1++) System.out.println("this number is a multiple of 2 " + number1); } } Proszę zwrócić uwagę, że jeśli usunę spacji w instrukcji drukowania, to daje inne wyniki? każda wskazówka pomoże i będzie w pełni docenione System.out.println("this number is a multiple of 2" + number1);
java javascript operators typescript
2021-11-24 06:52:27
Wiersze z dużymi cytatami na zapytania dać nieoczekiwane wyniki
Wykonuję następujące zapytanie: select concat('{','"name"',':', chr(34), str, chr(34), ', ','"type"',':','"string"','},') jsonl from (select 'part_number' as str) co prowadzi do: i to oczekiwane rezultaty. Ale kiedy ja zapisuję wyniki do pliku csv, wyniki wyglądają inaczej. Problem jest w dodatkowe podwójne кавычке, która otacza każdy element. Każdy pomysł, że powoduje to niezgodność. przy okazji, na moim komputerze zainstalowany jest system Windows 11.
QML nie zapisuje właściwości C++ w stosunku do komponentu i zmianie wartości składnika
Pracuję nad projektem QML. W interfejsie użytkownika, nad którym pracuję, muszę jak zaktualizować suwak z C++, jak i odczytać aktualną wartość w C++ z QML. Właściwości wydają się być dobrym rozwiązaniem. Do tej pory czytałem różne pytania TAK, że bezskutecznie Model dwustronne wiązania C++ w QML, Zmienione właściwości nie powodują alarmu itp... W moim aktualnym kodzie ogłosiłem właściwość w klasie C++ class MyClass : public QObject { Q_OBJECT public: MyClass(QObject*); Q_PROPERTY(double myValue READ getMyValue WRITE setMyValue NOTIFY myValueChanged) voi...
c++ qml qt qt6
2021-11-24 06:49:49
Jak prawidłowo dopasować dane obrazu do modelu w pythonie?
staram się trenować model cnn, ale ja naprawdę nie wiem, jak to poprawnie zrobić. ja nadal uczę się takie rzeczy, że naprawdę dobrze sobie radzi. Próbowałem już coś z tym zrobić, ale wciąż nie mogę dojść do siebie. może mi ktoś wytłumaczyć, jak to zrobić poprawnie. gdy próbuję dopasować dane pociągi do modelu, pojawia się ten błąd. WARNING:tensorflow:Model was constructed with shape (None, 224, 224, 3) for input KerasTensor(type_spec=TensorSpec(shape=(None, 224, 224, 3), dtype=tf.float32, name='input_1'), name='input_1', description="created by layer 'input_1'"...
deep-learning keras python tensorflow
2021-11-24 06:49:28
Wyjątek Android TransactionTooLargeException po wywołaniu takePicture
Muszę korzystać z aparatu w mojej aplikacji do pracy, widzę, że w API >= 28 wszystko się zmieniło w porównaniu z tym, jak robiłem to wcześniej, kiedy mogłem użyć startActivityForResult. Jednak spotykam się z problemem, kiedy uruchamiam aplikację aparatu i od razu pojawia się komunikat o błędzie "TransactionTooLargeException" w konsoli debugowania/uruchomienia. Do połączenia kamery robię mGetContent = registerForActivityResult( new ActivityResultContracts.TakePicture(), result -> { if (result) { } ...
android android-camera java tensorflow
2021-11-24 06:48:37
Jak wypełnić kolumnę formułą do wiersza z danymi
Mam tabela, jak pokazano na rysunku. Chodzi o transakcje kilku towarów z podaniem daty, liczby i kursu. W kolumnie E oblicza całkowity koszt, wypełniający kolumna automatycznie podczas wprowadzania nowego rekordu. W kolumnie F sumuje ilość towaru, a w kolumnie G obliczana jest aktualna cena towaru dla każdego wiersza. Chcę, aby ta kolumna jest również wypełniony jedynie jednej formuły w komórkach F3, G3, jak w przypadku kolumny E. czy Można to zrobić? Czy formuła tablicowa wykonać to zadanie? Pozdrawiam, Правин Kumar.
Jak przekazać argument w paczki spark w airflow
Muszę uruchomić moduł pyspark z przepływu powietrza za pomocą operatora sparksubmit. Ale moduł pyspark musi brać zmienną sesji spark jako argument. Użyłem application_args do transmisji parametru w module pyspark. Ale gdy uruchomiłem dag, operator wysyłania spark kończy się niepowodzeniem, a parametr, który podałem, jest traktowany jako zmienna typu None. Trzeba wiedzieć, jak przekazać argument modułu pyspark, uruchomionego przez spark_submit_operator. Kod DAG znajduje się poniżej: from pyspark.sql import SparkSession spark = SparkSession.builder.appName("PRJT"...
airflow pyspark java tensorflow
2021-11-24 06:48:20
Jeśli jeszcze alternatywa zmiany w Javascript
Szukam alternatywy umownego operatora. Jak widać z mojego kodu, proces nadmiernie powtarzalne i niezorganizowany. W miarę zwiększania rozmiaru wspierać kod będzie coraz trudniej. Aby uniknąć tej sytuacji, szukam alternatywy. function validate(values) { let errors = {}; // Email Error if (!values.email) { errors.email = "Email address is required"; } else if (!/\S+@\S+\.\S+/.test(values.email)) { errors.email = "Email address is invalid"; } // Password Error if (!values.password) { errors.password = "Password is required"; } else if (va...
odmowa pozwolenia na załącznik gmail android
Gdy wciskam przycisk, chcę wysłać plik json wewnątrz urządzenia pocztą. Gdy przechodzę na stronę Gmail, otrzymuję komunikat o błędzie "odmowa uprawnień na załącznik". Jak mogę rozwiązać ten problem? manifest: <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_INTERNAL_STORAGE" /> <uses-permission android:name="android.permission.READ_INTERNAL_STORAGE" /> <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /&g...
android android-intent gmail java
2021-11-24 06:47:21
Przeczytaj kod wyjścia z ansible wewnątrz pliku sh
Mam skrypt powłoki, który uruchamia ansible-playbook każ powiedzieć ansible-playbook install.yml. To działa świetnie. Teraz wewnątrz skryptu powłoki, w zależności od tego, czy zespół Ansible udanej lub nieudanej, muszę coś zrobić. Czy istnieje sposób, aby zapisać kod zakończenia polecenia Ansible, aby można było używać go do dalszych działań wewnątrz skryptu powłoki? Wszelkie alternatywne podejścia również były by błędy są naprawdę pomocne.
ansible ansible-2.x sh shell
2021-11-24 06:46:52
Brak poświadczenia w konfiguracji podczas próby umieścić obiekt w kosza s3
Mam ekspresowa usługa, która próbuje nagrać obiekt do koszyka s3, ale otrzymuję następujący błąd: Brak poświadczenia w konfiguracji Biorę na siebie rolę AWS lokalnie, która ustawia moje poświadczenia w .aws/credentials następnie w moim pliku Dockerfile ja kopiuję je do kontenera. RUN mkdir "/home/node/.aws" && touch "/home/node/.aws/config" && touch "/home/node/.aws/credentials" RUN echo "${AWS_CREDENTIALS}" > "/home/node/.aws/credentials" W dokumentacji jest napisane: Pakiet SDK automatycznie wykry...
Postgres Żąda/filtruje JSONB z zagnieżdżonych tablic
Oto moje wymagania do wzoru Potrzebne mi są klienci, którzy spełniają wszystkie następujące warunki W kraju "xyz", zarejestrowanym w okresie od 2019 na 2021 rok. Musi być przynajmniej jeden rachunek z saldem od 10 000 do 13000, a oddział - "abc" i datę transakcji między 20200110 i 20210625. On sformatowany i jest przechowywany w postaci pokoje Musi mieć co najmniej jeden adres w stanie "state1" i kody PIN między 625001 i 625015 Poniżej znajduje się struktura tabeli CREATE TABLE IF NOT EXISTS customer_search_ms.customer ( customer_id integer,...
Jak przesłać zdjęcia po przycięciu w Xamarin
Używam ImageCropper i MediaPlugin aby pobrać zdjęcia. Jednak mam problem z uzyskaniem obrazu po przycięciu obrazu. string imagefile; protected void OnClickedRectangle(object sender, EventArgs e) { new ImageCropper() { Success = (imageFile) => { Device.BeginInvokeOnMainThread(() => { view_imageavatar.Source = ImageSource.FromFile(imageFile); }); } }.Show(this); } async void edit_avatar_Tapped(object sender, EventArgs e) { try { await CrossMedia.Current.Initializ...
Nie można usunąć podkreślenie lub zmienić kolor tekstu za pomocą hiperłącza
Mam pewna część tekstu, na który ma być hiperłącze, ale gdy używam element przyciągania, użyj CSS, aby wyłączyć układ tekstu i zmień kolor na #987b74To nie działa. Czy ktoś ma pojęcie o tym, co jest nie tak? Próbowałem wszystkich! Jeśli chcesz, mogę wysłać cały swój CSS, po prostu daj mi znać! Dziękuję ci za pomoc! :) header{ background-image: url(banner1.png); background-repeat: no-repeat; background-size: 100% 100%; background-color: #FACABC; background-position: center; display: block; position: relative; } h1{ text-align: center; ...
css html hyperlink underline
2021-11-24 06:44:59
Powershell : Znajdź katalog i skopiuj plik do tego katalogu
Pracowałem nad scenariuszem Powershell ostatnie 2 tygodnie i nie osiągnął w tym duży postęp. Dlatego próbuję skopiować plik o nazwie version.properties znajdujący się w katalogu głównym mojego projektu gradle w takie podkatalogi, jak "src/main/resources", "src/main/webapp" i "src/main/aplikacji. Jeśli nie sztywno закодирую sposób, że działa, ale staram się zrobić go uniwersalnym, znajdując katalog i kopiując mój plik do tego katalogu. Chcę, aby mój plik version.properties został skopiowany do katalogu "zasoby","aplikacja internetowa" i "aplikacja" po uruchomieniu skryptu...
Nie udało się znaleźć, czy istnieje węzeł w bazie danych czasu rzeczywistego
Mam drzewo firebase w czasie rzeczywistym, w którym jest określony węzeł New Ride zaznacz, gdy użytkownik znajduje się w sieci, gdy węzeł jest w trybie offline New Ride jest usuwany. To działa normalnie pierwszy raz, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do Internetu, nie mogę skonfigurować witrynę. Chcę sprawdzić, czy istnieje witrynę już w drzewie, jeśli go nie dodać. Do tej pory to jest mój kod DatabaseReference rideRequestRef = FirebaseDatabase(databaseURL: firebaseUrl) .reference() .child("Drivers") .child(currentFirebaseUser.uid) .child(...
Jak zrobić "bezpieczny obszar" w polu UITextField za pomocą przełącznika secureTextEntry?
Mam problem, dodałem secureTextEntry przełączaj się w moim polu tekstowym, ale tekst znajduje się na przycisku przełączania. extension UITextField { fileprivate func setPasswordToggleImage(_ button: UIButton) { if(isSecureTextEntry){ button.setImage(UIImage(named: "eye-active"), for: .normal) }else{ button.setImage(UIImage(named: "eye-inactive"), for: .normal) } } func enablePasswordToggle(){ let button = UIButton(type: .custom) setPasswordToggleImage(button) button....
ios swift uikit underline
2021-11-24 06:44:15
Jak wyświetlić wskaźniki pojemności Azure Advisor?
Piszę dokument planowania pojemności, a część informacji, którą chciałbym zebrać, to wykorzystanie zasobów procesora, pamięci, sieci, dysku itd.. Zetknąłem się z Azure Advisor, i podoba mi się format PDF/CSV, który zapewnia. Nie mniej jednak jestem ciekaw, jak ten człowiek mógł uzyskać bardziej szczegółowy widok przedstawiający kolumny, takich jak wykorzystanie procesora, pamięci i sieci, które nie widzę po przejściu w Azure Advisor... To wszystko, co mogę zobaczyć: To jest coś, co chciałbym zobaczyć:
Połączyć kolumnę jednej tabeli z każdej kolumny drugiej tabeli
Mam datę w jednej tabeli: 2021-10-01 2021-10-02 I kody w innej tabeli: 0101 0102 Chcę, aby moje wyniki wyglądały tak: 2021-10-01 - 0101 2021-10-02 - 0101 2021-10-01 - 0102 2021-10-01 - 0102 Co oznacza dodanie wszystkich kodów do każdej daty w ostateczną tabelę, w której każdego dnia jest kod. Zapytanie tabeli dat: Select DATE from Table1 Żądanie kodu tabeli: Select CODE from Table2
sql sql-server tsql underline
2021-11-24 06:43:45
Node.JS / Mongo nie przechowuje pełne dane
Stworzyłem pierwszą schemat i jeszcze jedną (2 tabele) w MongoDB dla 2 osób indywidualnych informacji. Teraz pierwsza działa normalnie, bez problemów , ale drugi schemat musi zawierać informacje o użytkowniku. Teraz mam problem z uzyskaniem informacji o użytkowniku. Nie rozumiem, w czym problem. Schemat wygląda następująco var db = require('../database'); var mongoose = require('mongoose'); var Schema = mongoose.Schema; var SubscriptionSchema = new Schema({ company_name : String, company_address : String, company_city : String, company_state : String, ...
mongodb node.js rest underline
2021-11-24 06:43:06
Jak wyłączyć skanowanie plików wojny w Jetty10
Pracuję z Jetty10, i domyślnie skanowanie war all inclusive, a interwał skanowania jest ustawiony na 1 sekundę. Oznacza to, że Jetty przeskanuje pełny katalog aplikacji internetowych co 1 sekundę. Proszę, poprawcie mnie, jeśli się mylę. poniższy kod jest w jetty\etc\jetty-deploy.XML <Set name="scanInterval"><Property name="jetty.deploy.scanInterval" default="1"/></Set> Nie chcę, aby to обременяло mojej aplikacji i wyłączenie skanowania zmniejsza koszty skanowanie aplikacji internetowych na przystani co 1 sekundę. Tak więc...
java jetty jetty-10 underline
2021-11-24 06:42:22
Powtórz pliki z folderu i traktować je scala.
Mam kilka plików w folderze dla różnych krajów. jak pokazano poniżej Casedata_GBR_202110_timestamp.csv Casedata_ARG_202110_timestamp.csv teraz muszę taktować te pliki, przetworzyć je według krajów i skopiować do odpowiednich folderów. moja struktura folderów docelowych będzie wyglądać tak 2021-->11-->>GBR 2021-->11-->>ARG W spark scala/scala pomóżcie mi napisać kod do obsługi pliku według krajów i przenieść do odpowiedniego folderu kraju.
apache-spark scala jetty-10 underline
2021-11-24 06:42:17
Jak wyłączyć klucz rejestru systemu Windows, nie usuwając go
Chciałem wyłączyć element w menu kontekstowym Windows, więc znalazłem klucz, odnoszący się do niego. Usunięcie tego klucza może rozwiązać mój problem, ale czy istnieje inny sposób, niż jak go usunąć, aby wykonać tę pracę? Możliwe, dodać ciąg znaków "--" przed wartością "domyślnie"?
contextmenu regedit registry registrykey
2021-11-24 06:41:27
discord.py: Obiekt czasu we wdrażaniu
Zastanawiałem się, czy można zbudować coś takiego: Aby można go było wstawić na osadzanie i pokazać czas. Jednak, kiedy przeglądałem discord.py dokumenty nie mogłem znaleźć tego typu obiektu. Poszukałem w Google, ale żadnych decyzji. Czy ktoś może pomóc? Z góry dziękuję!
discord discord.py python registrykey
2021-11-24 06:41:19
MISDP/MISOCP w cvxpy
Próbuję rozwiązać następujący problem w CVXPY. Problem jest w mieszanym целочисленном SDP z powodu matrycy PSD, które rozwiązujemy. Jednak, według tej listy, wygląda na to, że żaden z rozwiązują nie może poradzić sobie z takim problemem. Czy możemy wykorzystać fakt, że A czy macierz 2x2 w jakiś sposób przekształcić w zadanie SOC mieszanym liczbą całkowitą? import cvxpy as cp import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np np.random.seed(271828) m = 2; n = 50 x = np.random.randn(m,n) off = cp.Variable(boolean=True) A = cp.Variable((2,2), PSD=True) b = cp.Variable(2...